Forum www.centrumojca.fora.pl Strona Główna www.centrumojca.fora.pl
CENTRUM OJCA
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.centrumojca.fora.pl Strona Główna -> KONTAKTY Z DZIEĆMI
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Lwica1970
Dołączył: 25 Cze 2012
Posty: 92
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: WARSZAWA
Płeć: Kobieta

PostWysłany: Wto 10:28, 03 Lip 2012    Temat postu: RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno

RODK– Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.
Opublikowany 08.03.2012 przez Marcin Zaborek

W trak­cie poste­po­wań sądo­wych w spra­wach rodzin­nych nie­jed­no­krot­nie konieczne jest zasię­gnię­cie opi­nii bie­głych celem uzy­ska­nia kom­plek­so­wej, peł­nej dia­gnozy pro­blemu zwią­za­nego z funk­cjo­no­wa­niem rodziny. Oczy­wi­ście, pod­stawą skie­ro­wa­nia stron (uczest­ni­ków poste­po­wa­nia) na bada­nia może być rów­nież koniecz­ność wyklu­cze­nia przez spe­cja­li­stów ist­nie­nia okre­ślo­nych oko­licz­no­ści, na ist­nie­nie któ­rych mogą wska­zy­wać pewne zda­rze­nia, czy też zacho­wa­nia osób zain­te­re­so­wa­nych w kwe­stiach doty­czą­cych pośred­nio i bez­po­śred­nio mało­let­nich. Naj­częst­szym spo­so­bem uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wej wie­dzy o rela­cjach panu­ją­cych w rodzi­nie, przy­czy­nach dys­funk­cji, jak i okre­śle­nia pre­dys­po­zy­cji i kom­pe­ten­cji człon­ków rodziny do zaj­mo­wa­nia się dziećmi jest skie­ro­wa­nie do Rodzin­nego Ośrodka Dia­gno­styczno– Konsultacyjnego.

Bada­nia w RODK są prze­pro­wa­dzane naj­czę­ściej w zespo­łach dwu­oso­bo­wych, a nie­jed­no­krot­nie więk­szych i trwają w zależ­no­ści od spe­cy­fiki sprawy i ilo­ści osób bada­nych nawet do kilku godzin. Pod­czas badań osoby dia­gno­zo­wane naj­czę­ściej są pro­szone o roz­wią­za­nie testów psy­cho­lo­gicz­nych, dobie­ra­nych w zależ­no­ści od tema­tyki sprawy, następ­nie są pro­wa­dzone roz­mowy indy­wi­du­alne z każdą uczest­ni­czącą w bada­niu osobą. Taka roz­mowa prze­waż­nie trwa około 1–2 godziny. Bada­niom (obser­wa­cji, testom, roz­mo­wie etc.) pod­da­wane jest rów­nież dziecko, jego zacho­wa­nia, kon­takt z rodzi­cami, choć w pew­nych sytu­acjach bywa to bar­dzo ogra­ni­czone. Metody dobie­rane są w zależ­no­ści od wieku dziecka. Spo­ra­dycz­nie, zda­rzają się przy­padki, w któ­rych by kom­plek­sowo przy­go­to­wać opi­nię, bie­gli wyzna­czają kolejny ter­min bada­nia. Pamię­tać należy, iż zakres badań prze­pro­wa­dza­nych w Rodzin­nych Ośrod­kach Diagnostyczno-Konsultacyjnych jest okre­ślany przez sąd. Czę­sto osoby bio­rące udział w bada­niach nie­słusz­nie sta­wiają zarzut nie prze­pro­wa­dze­nia ana­lizy wszyst­kich oko­licz­no­ści sprawy istot­nych z ich punktu widze­nia, nie­jed­no­krot­nie poja­wiają się też zarzuty stron­ni­czo­ści osób prze­pro­wa­dza­ją­cych bada­nia. Oczy­wi­ście zda­rzają się opi­nie, któ­rych wnio­ski są lako­niczne, enig­ma­tyczne, nie dostar­cza­jąc peł­nej wie­dzy na temat w rodzi­nie. W takich przy­pad­kach sąd może m.in. zle­cić spo­rzą­dze­nie opi­nii uzu­peł­nia­ją­cej, lub wezwać bie­głych na roz­prawę celem prze­słu­cha­nia na oko­licz­no­ści zawarte w opi­nii i uzy­skać infor­ma­cję o bra­ku­ją­cych kwe­stiach, także strony mogą wno­sić o uzu­peł­nie­nie opi­nii. Dla­tego też, gdy sąd zleca bada­nie na oko­licz­ność więzi dziecka z jed­nym z rodzi­ców lub na oko­licz­ność jego umie­jęt­no­ści i pre­dys­po­zy­cji wycho­waw­czych, bie­gli nie mają obo­wiązku bada­nia dru­giego rodzica (któ­rego zle­ce­nie nie doty­czy), nato­miast czę­sto, dla uzy­ska­nia peł­nego obrazu sytu­acji rodzin­nej, przy­stę­pują do takiego bada­nia (mogą wów­czas nie zasto­so­wać testów, a ogra­ni­czyć się np. do wywiadu i obser­wa­cji w kon­tak­cie z dziec­kiem). W zakre­sie kon­tak­tów z dziec­kiem bada­nia RODK zazwy­czaj obej­mują wła­śnie ocenę więzi dziecka z rodzi­cem, który wnosi o kon­takty, a także usta­le­nie opty­mal­nego zakresu kon­tak­tów, ewen­tu­al­nie stwier­dze­nie, czy mamy do czy­nie­nia z mani­pu­la­cją dziec­kiem. W spra­wach o roz­wód bada­nia doty­czą głów­nie wska­za­nia, który z rodzi­ców powi­nien spra­wo­wać bez­po­śred­nią opiekę nad dziec­kiem, ewen­tu­al­nie wska­zy­wać inny spo­sób wyko­ny­wa­nia wła­dzy i opieki rodzi­ciel­skiej, jak rów­nież i miej­sca pobytu dziecka. W zakre­sie doty­czą­cym wła­dzy rodzi­ciel­skiej opi­nia Rodzin­nego Ośrodka Dia­gno­styczno– Kon­sul­ta­cyj­nego może odno­sić się do oceny kom­pe­ten­cji i pre­dys­po­zy­cji wycho­waw­czych rodzica/rodziców, któ­rych doty­czy toczące się postępowanie.

Należy pamię­tać, iż opi­nia oprócz ana­lizy akt, wyni­ków badań testo­wych (strony same roz­wią­zują testy), obser­wa­cji opiera się także w znacz­nej mie­rze na infor­ma­cjach uzy­ska­nych od stron.

W swoim doświad­cze­niu zawo­do­wym spo­ty­ka­łem się z róż­nymi opi­niami RODK, także takimi opi­niami, które wska­zy­wały ojców, jako wyłącz­nie kom­pe­tent­nych do opieki nad dziec­kiem, czy też okre­ślały ojca, jako tego z rodzi­ców pod opieką któ­rego dziecko powinno prze­by­wać. Rów­nież nie­które opi­nie nie­jed­no­krot­nie wprost okre­ślały ist­nie­nie mani­pu­la­cji dziec­kiem, lub wska­zy­wały na isnie­nie zagro­że­nia dla dziecka wyni­ka­jące z ewen­tu­al­nych kon­tak­tów mało­let­niego z jed­nym z rodziców .

Mar­cin Zabo­rek– absol­went Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.centrumojca.fora.pl Strona Główna -> KONTAKTY Z DZIEĆMI Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin